Τι είναι Operating expenses;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Operating expenses;

Απαντήσεις

Λειτουργικές δαπάνες. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το εργατικό κόστος, το κόστος των υλικών και υπηρεσιών, οι αποσβέσεις και οι κάτω του αρτίου αποτιμήσεις χρεογράφων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, οι φόροι, τα τέλη και οι συνδρομές.Προσθήκη νέας απάντησης