Τι είναι Open – Revolving Credit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open – Revolving Credit;

Απαντήσεις

Ανοικτή – ανακυκλούμενη πίστωση. Μία διαρκής πίστωση τράπεζας προς ένα πελάτη της με ένα σχετικά υψηλό εισόδημα ή σε μια επιχείρηση με ικανοποιητική πιστοληπτική διαβάθμιση. Στον πιστούχο εγκρίνεται ένα όριο χρηματοδότησης για ορισμένο χρονικό διάστημα και παρέχεται η δυνατότητα απεριόριστου αριθμού αναλήψεων μέσα στο χρόνο αυτό αρκεί το σύνολο της αξίας των αναλήψεων να μη υπερβαίνει το πιστωτικό όριο. Σε περίπτωση εξόφλησης αναλήψεων, το πιστωτικό όριο αποκαθίσταται. Συνήθως, ο πελάτης επιλέγει το ποσοστό ελάχιστης καταβολής που επιθυμεί επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου ενώ τίθεται και ένα μηνιαίο ελάχιστο όριο καταβολής (π.χ 50 ευρώ). Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα ολικής ή μερικής αποπληρωμής. Το επιτόκιο της δανειακής αυτής κατηγορίας καθορίζεται περίπου στο ύψος των επιτοκίων των καταναλωτικών δανείων.Προσθήκη νέας απάντησης