Τι είναι Open market operation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open market operation;

Απαντήσεις

Πράξη ανοικτής αγοράς. Μία πράξη εκτελούμενη με πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας στις χρηματοπιστωτικές αγορές με τις ακόλουθες μορφές:

♦ αγορά ή πώληση στοιχείων του ενεργητικού χωρίς αναστροφή (outright) τοις μετρητοίς ή προθεσμιακά (spot or forward)

♦ αγορά ή πώληση στοιχείων του ενεργητικού με αναστροφή (repurchage agreement)

♦ παροχή ή λήψη δανείου έναντι εγγυήσεων

♦ έκδοση πιστοποιητικών χρέους της κεντρικής τράπεζας

♦ αποδοχή καταθέσεων.

Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος για τη διαμόρφωση των επιτοκίων, τη διαχείριση της ρευστότητας της αγοράς και τη σηματοδότηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Το κυριότερο μέσο είναι οι αντιστρεπτέες πράξεις εφαρμοζόμενες στη βάση αντίστροφων συναλλαγών ή εγγυημένων δανείων. Μία αντίστροφη συναλλαγή (repurchase agreement or repo) επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα να αυξάνει τη ρευστότητα του πιστωτικού ιδρύματος (ΠΙ). Η διαδικασία είναι η εξής: η κεντρική τράπεζα αγοράζει τίτλους από τα ΠΙ και πιστώνει τους λογαριασμούς αυτών με ρευστό χρήμα. Σε μία προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και με προσυμφωνημένο επιτόκιο η κεντρική τράπεζα επιστρέφει τους τίτλους στο ΠΙ και πιστώνεται με το ποσό των χρημάτων που είχε δανείσει πλέον των τόκων. Αυτή η πράξη αποτελεί ένα δάνειο μετρητών που χορηγεί η κεντρική τράπεζα έναντι της εγγύησης των τίτλων. Υπάρχει και εντελώς αντίθετη συναλλαγή (reverse repo) για την απορρόφηση ρευστότητας. Στην περίπτωση αυτή η κεντρική τράπεζα δανείζεται χρήματα τοις μετρητοίς από τα ΠΙ και παραδίδει σαν εγγύηση τίτλους. Το κέρδος για τα ΠΙ είναι οι τόκοι κατά την αντιστροφή της πράξης. Το Ευρωσύστημα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει τις άμεσες αγορές και πωλήσεις χωρίς αντιστροφή (outright transactions), την έκδοση πιστοποιητικών χρέους (debt certificates), τις πράξεις ανταλλαγής ξένων νομισμάτων (foreign exchange swaps) και την αποδοχή προθεσμιακών καταθέσεων (fixed - term deposits). Oι πράξεις ανοικτής αγοράς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της ΕΚΤ, η οποία αποφασίζει για τους όρους, τις προϋποθέσεις και το μέσο που θα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να εκτελεσθούν στη βάση τυποποιημένων ή ταχέων δημοπρασιών ή με διμερείς διαδικασίες. Σχετικά με το σκοπό τους, τη συχνότητα αυτών και τις διαδικασίες διακρίνονται στις επόμενες τέσσερις κατηγορίες:

EUROSYSTEM OPEN MARKET OPERATIONS

ain refinancing operations, MROs = πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης. Είναι οι πλέον σημαντικές πράξεις ανοικτής αγοράς και διενεργούνται σαν αντιστρεπτέες πράξεις παροχής ρευστότητας έναντι ασφάλειας (collateral), με εβδομαδιαία συχνότητα και με λήξη μίας εβδομάδας. Εκτελούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στη βάση τυποποιημένων δημοπρασιών ανταγωνιστικού επιτοκίου με ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς και η κατανομή τους γίνεται με τη διαδικασία πολλαπλού επιτοκίου. Συμβάλλουν κύρια στη διαμόρφωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και τη μετάδοση του νομισματικού μηνύματος.

Longer - term refinancing operations, LTROs = πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Είναι αντιστρεπτές πράξεις παροχής ρευστότητας με μηνιαία συχνότητα και με λήξη τριών μηνών. Εκτελούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες με τυποποιημένες δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου. ε αυτές τις πράξεις το Ευρωσύστημα δεν επιθυμεί να στείλει μηνύματα στην αγορά δηλαδή να σηματοδοτήσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής αλλά μόνο να συμβάλει στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Η ημερομηνία εκτέλεσης των τακτικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης είναι η τελευταία Τετάρτη κάθε ημερολογιακού μήνα. Έκτακτες LTROs διενεργούνται σε καταστάσεις κρίσης της αγοράς όπως η πιστωτική κρίση του 2007 που προέκυψε από την κατάρρευση της ενυπόθηκης αγοράς στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (sub-prime mortgage market) των ΗΠΑ.

Fine - tuning operations = πράξεις για την εξομάλυνση απρόσμενων και βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας. Εκτελούνται σε μια βάση ad hoc με σκοπό τη διαχείριση της ρευστότητας και ιδιαίτερα την ελάφρυνση των επιπτώσεων επί των επιτοκίων που απορρέουν από αιφνίδιες διακυμάνσεις της ρευστότητας στην αγορά. αμβάνουν κύρια τη μορφή αντιστρεπτέων πράξεων αλλά μπορούν επίσης να έχουν τον τύπο της ανταλλαγής ξένων νομισμάτων και αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης ημερομηνίας λήξης. πορούν να λάβουν τη μορφή πράξεων παροχής ή απορρόφησης ρευστότητας. Εκτελούνται, κανονικά, από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες μέσω τυποποιημένων δημοπρασιών. Πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας είναι δυνατό να διενεργούνται την τελευταία ημέρα ορισμένης περιόδου τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, προκειμένου να αποκαθίστανται διακυμάνσεις της ρευστότητας που τυχόν σημειώνονται στο διάστημα που μεσολαβεί από την κατανομή του ποσού της τελευταίας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης.

Structural operations = διαρθρωτικές πράξεις. Λαμβάνουν τη μορφή αντιστρεπτέων πράξεων, άμεσων αγορών και πωλήσεων και έκδοσης πιστοποιητικών χρέους. Είναι πράξεις παροχής ρευστότητας και στοχεύουν στην προσαρμογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εκτελούνται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην περίπτωση των αντιστρεπτέων πράξεων και της έκδοσης πιστοποιητικών χρέους εκτελούνται μέσω τυποποιημένων δημοπρασιών ενώ στις άμεσες αγορές και πωλήσεις μέσω διμερών διαδικασιών.Προσθήκη νέας απάντησης