Τι είναι Open basis repos;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Open basis repos;

Απαντήσεις

Συμβόλαιο επαναγοράς (repo/repurchase agreement) μη καθορισμένου χρόνου. Η συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα καθημερινά ή σε αραιότερα χρονικά διαστήματα και ο δανειστής ή ο δανειζόμενος έχει το δικαίωμα να σπάσει το συμβόλαιο όποτε το θελήσει. Το επιτόκιο που πληρώνεται είναι υψηλότερο από τα 24ωρα συμβόλαια επαναγοράς και υπόκειται σε αναπροσαρμογή ανάλογα με την κίνηση των επιτοκίων της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης