Τι είναι Objective 1, 2 and 3 of the E.U regional policy;


Απαντήσεις

Στόχος 1, 2 και 3 της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως βασικό στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η δράση της βασίζεται στη χρηματοδοτική αλληλεγγύη η οποία επιτρέπει τη μεταφορά άνω του 35% του προ πολογισμού της Ένωσης (213 δις ευρώ για την περίοδο 2000-2006) προς τις μειονεκτικές περιφέρειες. Έτσι, οι περιφέρειες της Ένωσης που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση, βρίσκονται στο στάδιο της μεταλλαγής ή χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες γεωγραφικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η ενιαία αγορά. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της περιφερειακής πολιτικής είναι συνάρτηση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών και του τύπου των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν. Η κανονιστική ρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006 προβλέπει ιδίως την εφαρμογή των τριών κατά προτεραιότητα στόχων:

Στόχος 1: προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειών που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Ο στόχος 1 είναι διαιρεμένος σε περιφέρειες στο μέτρο που εφαρμόζεται σε οριοθετημένα εδάφη που αντιστοιχούν στο επίπεδο της στατιστικής ονοματολογίας που κατάρτισε η Eurostat. εταξύ αυτών των γεωγραφικών περιοχών, είναι επιλέξιμες για το στόχο 1 μόνον αυτές των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Από την Ελλάδα, έχουν ενταχθεί στο Στόχο 1 οι εξής περιοχές: Ανατολική ακεδονία, ράκη, εντρική ακεδονία, Δυτική ακεδονία, εσσαλία, πειρος, όνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, ρήτη. Στο μέτρο, φυσικά, που ορισμένες περιοχές παύουν να πληρούν τα κριτήρια, διαγράφονται από το στόχο 1. Τέτοιες περιοχές που κινδυνεύουν να εξέλθουν από το Στόχο 1 είναι η ρήτη, η Αττική, η εντρική και η Δυτική ακεδονία. Η συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο του στόχου 1 υπόκειται κατά κανόνα στο ακόλουθο ανώτατο όριο: 85% κατ ανώτατο όριο του συνολικού επιλέξιμου κόστους και, κατά γενικό κανόνα, 50% τουλάχιστον των επιλέξιμων δημοσίων δαπανών.

Στόχος 2: στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής μεταλλαγής στις περιοχές που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα. Ο στόχος 2 των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006 ενσωματώνει την ανασυγκρότηση βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή και την προσαρμογή των αγροτικών περιοχών στην διαρθρωτική αλλαγή. Όπως ο στόχος 1 έτσι και ο στόχος 2 αποκαλείται "περιφερειακός" στο μέτρο που εφαρμόζεται σε οροθετημένες εκτάσεις βάσει συγκεκριμένων στατιστικών και κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Οι περιφέρειες που αφορά ο στόχος αυτός αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα και η προκύπτουσα κοινοτική ενίσχυση στηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότησή τους. Ο καθορισμός των επιλέξιμων περιοχών εξαρτάται: A) από ένα ανώτατο όριο πληθυσμού το οποίο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει άνω του 18% του συνολικού πληθυσμού της οινότητας B) από συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε περιοχή. Είναι επομένως δυνατόν να καταρτιστεί ένας εξαντλητικός κατάλογος των επιλέξιμων περιφερειών. ατά γενικό κανόνα, η συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων βάσει του στόχου 2 υπόκειται στα ακόλουθα όρια: 50% κατ ανώτατο όριο του συνολικού επιλέξιμου κόστους και τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών. Στην περίπτωση επενδύσεων σε επιχειρήσεις, η συμμετοχή των ταμείων τηρεί τα ανώτατα όρια έντασης ενίσχυσης και σώρευσης που καθορίζονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Όταν η σχετική παρέμβαση συνεπάγεται χρηματοδότηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία εσόδων (π.χ.: γέφυρα, αυτοκινητόδρομος με διόδια), η συμμετοχή των ταμείων σ αυτές τις επενδύσεις καθορίζεται λαμβάνοντας υπό η τη σημασία των αναμενόμενων εσόδων. Για το στόχο 2, η συμμετοχή των ταμείων υπόκειται, επομένως, στα ακόλουθα ανώτατα όρια: α) όταν πρόκειται για επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στη δημιουργία σημαντικών εσόδων, η παρέμβαση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 25% του επιλέξιμου συνολικού κόστους. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να προσαυξηθούν, όταν πρόκειται για μορφές χρηματοδότησης πλην των άμεσων ενισχύσεων, αλλά η προσαύξηση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου συνολικού κόστους β) όταν πρόκειται για επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις, η παρέμβαση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 15% του επιλέξιμου συνολικού κόστους γ) όταν πρόκειται για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τα ποσοστά αυτά είναι δυνατόν να προσαυξάνονται για μορφές χρηματοδότησης πλην των άμεσων ενισχύσεων, αλλά η προσαύξηση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου συνολικού κόστους.

Στόχος 3: στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης για τις περιφέρειες εκτός του στόχου 1. Ο στόχος 3 των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006 ενσωματώνει την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, την επαγγελματική ένταξη των νέων και των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί βάσει του νέου τίτλου για την απασχόληση της Συνθήκης του μστερνταμ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

Ο στόχος 3 ενσωματώνει όλες τις δράσεις υπέρ της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών και των συστημάτων κατάρτισης καθώς και την προώθηση της απασχόλησης. Όλες οι περιφέρειες εκτός στόχου 1 είναι επιλέξιμες βάσει του στόχου 3. Όταν πρόκειται για περιφέρειες επιλέξιμες βάσει του στόχου 1, τα μέτρα υπέρ της κατάρτισης και της απασχόλησης περιλαμβάνονται ήδη στα προγράμματα κάλυ ης της καθυστέρησης που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό οινωνικό Ταμείο. ατά γενικό κανόνα, η συμμετοχή των Διαρθρωτικών Ταμείων βάσει του στόχου 3 υπόκειται στα ακόλουθα ανώτατα όρια : 50% κατ ανώτατο όριο του επιλέξιμου συνολικού κόστους και τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών. Επειδή μόνο το ΕΚΤ συμμετέχει στη χρηματοδότηση του στόχου 3, τα ποσοστά συμμετοχής μπορούν να είναι υ ηλότερα στις περιοχές τις οποίες αφορά ο στόχος 2 απ ότι στις άλλες περιοχές.Προσθήκη νέας απάντησης