Τι είναι Object-oriented programming (OOP);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Object-oriented programming (OOP);

Απαντήσεις

Προγραμματισμός προσανατολισμένος στο αντικείμενο. Είναι μία τεχνική προγραμματισμού στην οποία οι έννοιες της διεργασίας (process) και των δεδομένων (data) έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα από τις έννοιες του αντικειμένου (object) και του μηνύματος (message). Το αντικείμενο είναι ένα πακέτο πληροφορίας που απεικονίζει μια δραστηριότητα του πραγματικού κόσμου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. άθε αντικείμενο αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα μέσα στο πρόγραμμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν πάνω σε αυτό. Ένα αντικείμενο έχει προσπέλαση στα δεδομένα και τα υποπρογράμματα ενός άλλου αντικειμένου μέσω της μεταβίβασης σε αυτό των καταλλήλων μηνυμάτων. Τα μηνύματα αυτά καθορίζουν τις λειτουργίες που θα εκτελέσει το αντικείμενο-δέκτης και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στα αντικείμενα-πομπούς.Προσθήκη νέας απάντησης