Τι είναι Notional value;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Notional value;

Απαντήσεις

Θεωρητική αξία. Είναι η αξία του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) ενός παραγώγου στην τιμή δύο ημερών (spot price). Στην περίπτωση συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) ή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (future) είναι ο αριθμός των μονάδων του υποκειμένου μέσου πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή spot του μέσου.Προσθήκη νέας απάντησης