Τι είναι Non-wage cost of labour;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Non-wage cost of labour;

Απαντήσεις

Το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Το κόστος που επιβαρύνει το συντελεστή "εργασία" εκτός από την καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών. η μισθολογικό κόστος είναι κατ' εξοχήν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και ακολουθούν οι παροχές του εργοδότη που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική. Στην Ελλάδα, οι εργοδοτικές οργανώσεις, όχι δίκαια, υπολογίζουν στο μη μισθολογικό κόστος και τις εξής ρυθμίσεις: α) την καταβολή αποδοχών στους μισθωτούς σε περίπτωση αναρρωτικής αδείας αυτών β) τις υποχρεωτικές προσλήψεις μέχρις 8% ατόμων με ειδικές ανάγκες και πολυτέκνων γ) την υποχρεωτική καταβολή αποζημίωσης του Ν. 2112/20 σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δ) την καταβολή χαρτοσήμου ή άλλων εργοδοτικών κρατήσεων που υπολογίζονται σε ποσοστό επί του μισθού ε) την υποχρεωτική καταβολή κοινωνικών επιδομάτων (γάμου, τέκνων κλ.) ζ) τη μειωμένη απασχόληση με πλήρεις αποδοχές των μητέρων με παιδιά μέχρι 2 ετών.Προσθήκη νέας απάντησης