Τι είναι Non-MFI;


Τι σημαίνει Non-Monetary Financial Institution (Non-MFI);

Απαντήσεις

Μη Νομισματικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (Mn-NXI). Για τους ενοποιημένους ισολογισμούς διακρίνουμε τους εξής τομείς:

α) Κυβέρνηση (Government) με τους ακόλουθους υποτομείς:

• General Government = Γενική Κυβέρνηση. Πρόκειται για μονάδες κατοίκων που δραστηριοποιούνται α) στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών εκτός αγοράς με στόχο την κάλυψη της ατομικής ή συλλογικής κατανάλωσης β) ή/και στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου

• Central Government = Κεντρική Κυβέρνηση. Διοικητικές αρχές του κράτους που η αρμοδιότητά τους εκτείνεται σε όλη την επικράτεια με εξαίρεση τις αρχές που διοικούν τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

• State Government = Κρατική Κυβέρνηση. Θεσμικές αρχές που ασκούν μερικές από τις κυβερνητικές λειτουργίες σε ένα επίπεδο κατώτερο αυτού της κεντρικής κυβέρνησης και ανώτερο της τοπικής κυβέρνησης.

• Local Government = Τοπική Κυβέρνηση. Δημόσια διοίκηση της οποίας οι αρμοδιότητες εκτείνονται μόνο σε τοπικό επίπεδο.

• Social security funds = ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Κεντρικά και τοπικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου των οποίων η δραστηριότητα έγκειται στην προσφορά κοινωνικών παροχών.

β) Άλλοι κάτοικοι (Other residents) = κάτοικοι που έχουν το χαρακτήρα μη ΝΧ πέραν της γενικής κυβέρνησης. περιλαμβάνουν:

• Other financial intermediaries = άλλοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές. Πρόκειται για μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οιονεί επιχειρήσεις (με εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ταμεία συντάξεων) που ασκούν χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με την ανάλη η υποχρεώσεων, σε μορφές που δεν περιλαμβάνουν νομίσματα, καταθέσεις ή στενά υποκατάστατα αυτών, απέναντι σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των ΝΧ .

• Insurance corporations and pension funds = ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ταμεία συντάξεων. Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οιονεί επιχειρήσεις που ασχολούνται κύρια με την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και την παροχή συντάξεων και άλλων μορφών κοινωνικής ασφάλισης. Ασκούν χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση σαν συνέπεια της συγκέντρωσης κινδύνων.

• Non-financial corporations = μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις και οιονεί επιχειρήσεις μη εμπλεκόμενες σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση αλλά κύρια δραστηριοποιούμενες στην παραγωγή αγαθών της αγοράς και την προσφορά μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

• Households = νοικοκυριά. Ιδιώτες ή ομάδες ιδιωτών όπως οι καταναλωτές, οι παραγωγοί αγαθών και οι δραστηριοποιούμενοι στην προσφορά μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για αυτούς τους ίδιους που είναι και οι τελικοί καταναλωτές των προϊόντων και οι χρήστες των υπηρεσιών τους. Στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνονται και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά και τα οποία παράγουν αγαθά και υπηρεσίες μη εμπορεύσιμες στην αγορά και απευθυνόμενες σε ιδιαίτερες ομάδες νοικοκυριών.Προσθήκη νέας απάντησης