Τι είναι Non-liquid assets;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Non-liquid assets;

Απαντήσεις

Μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή όσα δεν είναι εύκολο να μετατραπούν άμεσα σε μετρητά. Οι μετοχές και τα ομόλογα για παράδειγμα είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα διότι μπορούν ταχύτατα να πωληθούν έναντι μετρητών. Αντίθετα, ένα ακίνητo περιουσιακό στοιχείο (π.χ ένα κατάστημα) δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο έναντι μετρητών διότι απαιτείται χρόνος για να ευρεθεί ο αγοραστής που προσφέρει ικανοποιητικό τίμημα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες πώλησης.Προσθήκη νέας απάντησης