Τι είναι Non-cyclical factors;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Non-cyclical factors;

Απαντήσεις

Μη κυκλικοί παράγοντες. Είναι επιδράσεις επί του κρατικού δημοσιονομικού αποτελέσματος που δεν οφείλονται σε κυκλικές διακυμάνσεις δηλαδή σε επιδράσεις που έχει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα το παραγωγικό κενό (output gap) δηλαδή η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του δυνητικού επιπέδου του προϊόντος μιας οικονομίας σαν ποσοστό του δυνητικού προϊόντος. πορεί, επόμενα, οι μη κυκλικοί παράγοντες να οφείλονται σε διαρθρωτικές (μόνιμες) μεταβολές της δημοσιονομικής πολιτικής ή σε μέτρα με προσωρινή επίδραση.Προσθήκη νέας απάντησης