Τι είναι Nominee;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Nominee;

Απαντήσεις

Το πρόσωπο, η τράπεζα ή ο διαμεσολαβητής (broker) στο όνομα του οποίου μεταφέρονται τα χρεόγραφα.Προσθήκη νέας απάντησης