Τι είναι New deal;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος New deal;

Απαντήσεις

Το νέο οικονομικό και κοινωνικό κυβερνητικό πρόγραμμα (1933 – 1937) του προέδρου των ΗΠΑ ραγκλίνου ούσβελτ (Franklin D. Roosevelt) για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής ύφεσης (κραχ) του 1929 που διήρκεσε και τη δεκαετία του 1930. Περιείχε τρεις πολιτικές – στόχους, καλούμενες 'Three Rs' ( τα τρία R):

1) Relief = ανακούφιση. Όταν η άμεση προσπάθεια για να βοηθήσει το ένα τρίτο του πληθυσμού που υπέφερε από την έλλει η στοιχειωδών μέσων επιβίωσης. Η πολιτική αυτή αύξανε την απασχόληση μέσω κύρια της εκτέλεσης δημόσιων έργων ενώ το 1935 καθιερώθηκαν τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης της ανεργίας.
2) Recovery = ανάκαμψη. Όταν η προσπάθεια για την εξυγίανση της οικονομίας. Ο στόχος αυτός είχε επιτευχθεί μέχρι το 1937 εκτός από την ανεργία που παρέμενε σε υψηλά επίπεδα.
3) Reform = μεταρρύθμιση. Βασιζόταν στην υπόθεση ότι η ύφεση οφειλόταν στην εγγενή αδυναμία της αγοράς και για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητη η κρατική παρέμβαση για τον εξορθολογισμό και τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των επιχειρηματιών, των αγροτών, και των εργαζόμενων. Περιείχε μέτρα για αγροτικά προγράμματα, ασφάλιση των καταθέσεων των τραπεζών και την ενθάρρυνση της σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το new deal που ήταν επιτυχές ήταν ένα θρίαμβος του Κεϊνσιανισμού. Δεν προέβλεπε, όμως, τη λειτουργία κρατικών επιχειρήσεων - με εξαίρεση το μεγάλο πρόγραμμα της Αρχής της οιλάδας του Τεννεσί – ούτε υιοθετούσε προγράμματα καταπολέμησης των trusts. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ έλεγε συχνά ότι ήταν αντίθετος με τον σοσιαλισμό. Το new deal ήταν ένα κοινωνικό συμβόλαιο που στηρίχτηκε κύρια σε μια κοινωνική συμμαχία την οποία αποτελούσαν το Δημοκρατικό όμμα, τα συνδικάτα, οι αγρότες και οι μειονότητες.Προσθήκη νέας απάντησης