Τι είναι Netting;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Netting;

Απαντήσεις

ο καθαρός συμψηφισμός μιας θετικής και αρνητικής θέσης που οδηγεί στην αλληλοακύρωση αυτών. Το netting μειώνει τον μεγάλο αριθμό των ατομικών θέσεων ή υποχρεώσεων σε ένα μικρό αριθμό θέσεων. Χρησιμοποιείται επίσης σαν εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για να βοηθήσει τους αντισυμβαλλόμενους να μειώσουν το κόστος που προκύπτει από το διακανονισμό των πληρωμών. Στο πλαίσιο του πιστωτικού κινδύνου, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ειδικοί τύποι αυτού του συμ ηφισμού:

• Close-out netting = κλείσιμο καθαρού συμψηφισμού. Στην περίπτωση της πτώχευσης ενός αντισυμβαλλόμενου, όλες οι συναλλαγές ή οι συναλλαγές μιας δεδομένης μορφής συμ ηφίζονται με τιμές αγοράς.

• netting by novation = καθαρός συμψηφισμός με τη δημιουργία νέας υποχρέωσης. Οι νομικές υποχρεώσεις των μερών για την πραγματοποίηση των απαιτουμένων πληρωμών κάτω από μία ή περισσότερες σειρές σχετικών συναλλαγών ακυρώνονται και μία νέα υποχρέωση δημιουργείται που αφορά τις συμψηφιστικές πληρωμές

• settlement or payment netting = καθαρός συμψηφισμός διακανονισμού ή πληρωμής. Για τις πράξεις που διακανονίζονται με μετρητά, ο συμψηφισμός μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε διμερή ή πολυμερή βάση και επί σχετικών ή μη σχετικών συναλλαγών.Προσθήκη νέας απάντησης