Τι είναι Net settlement system;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Net settlement system;

Απαντήσεις

Σύστημα καθαρού διακανονισμού. Ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή διακανονισμού χρεογράφων οι διακανονισμοί του οποίου πραγματοποιούνται με την εκκαθάριση των διμερών ή πολυμερών θέσεων σε καθαρή βάση. Διαφορετικά λειτουργούν τα συστήματα διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο, όπως το σύστημα TARGET, όπου ο διακανονισμός γίνεται πράξη με πράξη και μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό ή επαρκείς εγγυήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης