Τι είναι Net position;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Net position;

Απαντήσεις

Καθαρή θέση. Σημαίνει: α) το ποσό του νομίσματος ή άλλου χρηματοοικονομικού μέσου που έχει αγορασθεί ή πωληθεί και το οποίο δεν έχει ακόμα συμψηφισθεί με αντίθετη θέση β) την αξία της χρηματοοικονομικής θέσης αφαιρουμένου του αρχικού κόστους της απόκτησης της θέσης αυτής. Για παράδειγμα, εάν 100 συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης (options) αγοράσθηκαν με 100 ευρώ το καθένα και η τρέχουσα αγοραία αξία είναι 900 ευρώ για κάθε συμβόλαιο, τότε η αξία της καθαρής θέσης είναι 90.000 - 10.000 = 80.000 ευρώ, όπου 90.000 είναι η τρέχουσα αξία (100 συμβόλαια Χ 900 ευρώ το συμβόλαιο) και 10.000 είναι το αρχικό κόστος απόκτησης της θέσης (100 συμβόλαια Χ 100 ευρώ το συμβόλαιο).Προσθήκη νέας απάντησης