Τι είναι Net Asset Value (NAV);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Net Asset Value (NAV);

Απαντήσεις

Καθαρή αξία ενεργητικού. Περιγράφει την αξία των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού μιας επιχείρησης μείον την αξία των περιουσιακών στοιχείων παθητικού. Συνήθως, χρησιμοποιείται σε σχέση με τα σχήματα συλλογικών επενδύσεων όπως τα αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds), τα κεφάλαια που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές (Exchange Traded Funds, ETFs), τα κοινά συμβατικά κεφάλαια (Common Contractual Funds), τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (Hedge Funds) κλπ.

• Οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν την αληθή χρηματοοικονομική αξία της επιχείρησης για να αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν ή όχι. ία δυνατότητα που τους παρέχεται είναι να συγκρίνουν την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς (current market capitalisation) με τη NAV. Συνήθως, η NAV είναι κατώτερη της τρέχουσας αξίας της αγοράς διότι η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων των κεφαλαίων είναι υ ηλότερη από τις ιστορικές χρηματοπιστωτικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της NAV. Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού είναι: NAV/μερίδιο συλλογικής επένδυσης = τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου + μετρητά – Υποχρεώσεις/Συνολικός αριθμός μεριδίων.

• Εκτός από τη NAV, συναντάται και η Ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού (Indicative NAV, iNAV). Βασίζεται επί της NAV αλλά ενώ η NAV υπολογίζεται μόνο μία φορά την ημέρα, η iNAV ενημερώνεται κάθε 15 δευτερόλεπτα.Προσθήκη νέας απάντησης