Τι είναι Near money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Near money;

Απαντήσεις

Οιονεί χρήμα ή υποκατάστατα του χρήματος. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία τα οποία εύκολα μετατρέπονται σε μετρητά όπως οι λογαριασμοί όψεως και οι τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση.Προσθήκη νέας απάντησης