Τι είναι NASDAQ system;


Τι είναι το National Association of Security Dealers Automated Quotation system;

Απαντήσεις

Αυτόματο σύστημα προσδιορισμού των τιμών της Εθνικής Ένωσης Διαπραγματευτών Χρεογράφων των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξωχρηματιστηριακή αγορά χρεογράφων του κόσμου. Είναι, δηλαδή, μία over-the-counter market χωρίς φυσική τοποθεσία. Η αγορά εδρεύει στη μνήμη ενός Η/Υ με τον οποίο επικοινωνούν 500.000 τερματικά σε όλο τον κόσμο.

• Ο NASDAQ ιδρύθηκε από την Εθνική Ένωση των Διαπραγματευτών Χρεογράφων (National Association of Securities Dealers (NASD) και άρχισε τις εργασίες της την 8.2.1971. Το 1982, οι μεγαλύτερες εταιρίες του Nasdaq δημιουργούν τη Nasdaq National Market που απαιτεί υψηλά πρότυπα εισόδου και εκτέλεσης μικρών εντολών (Small Order Execution System, SOES). Το 1990 αλλάζει ονομασία σε Nasdaq Stock Market ενώ το 1994 ξεπερνά το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε ετήσιο όγκο μετοχών. Το 1992, διασυνδέθηκε με το Χρηματιστήριο του ονδίνου (the London Stock Exchange) για να συγκροτήσει την πρώτη διηπειρωτική συνεργασία στις αγορές χρεογράφων. Το 1998 συγχωνεύεται με το American Stock Exchange (Α ΕΧ) και δημιουργείται ο όμιλος το Nasdaq-Amex Market Group. Τον ίδιο χρόνο 5.126 επιχειρήσεις συμμετείχαν στο σύστημα με αξία αγοράς 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Από αυτές 440 ήταν ξένες εταιρίες. Το 2000 δημιουργείται η εταιρία NASDAQ Stock Market, Inc. Στις αρχές του 21ου αιώνα κατέστη η μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά χρεογράφων των ΗΠΑ τόσο σε αξία όσο και σε όγκο συναλλαγών. Την 8.11.2007 εξαγοράζει έναντι 652.000.000 δολαρίων το Χρηματιστήριο της ιλαδέλφειας (Philadelphia Stock Exchange, PHLX) που ήταν το αρχαιότερο χρηματιστήριο των ΗΠΑ ιδρυθέν το 1790.

• Ο NASDAQ έρχεται σε συμφωνία με το Borse Dubai και εξαγοράζει το Χρηματιστήριο των Βορείων Χωρών OMX Nordic Exchange. Την 27.2 2008 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του NASDAQ με το OMX Nordic Exchange και δημιουργήθηκε ο όμιλος NASDAQ OMX Group, Inc. New York, που είναι σήμερα το μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου με εγγεγραμμένες πάνω από 3.900 μετοχές εταιριών. ε την ίδια ανωτέρω συμφωνία ο NASDAQ OMX Group έγινε μέτοχος κατά 33,33% του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Χρηματιστηρίου του Ντουμπάι (DIFX, Dubai's nternational Financial Exchange) ενώ το Borse Dubai είναι μέτοχος κατά 19,90% του NASDAQ OMX Group. Το OMX Nordic Exchange δεν είναι πλέον μία ξεχωριστή νομική οντότητα αλλά ένας περιγραφικός όρος που δείχνει την κοινή προσφορά από τον όμιλο Nasdaq OMX υπηρεσιών μέσω των χρηματιστηρίων του Ελσίνκι ( ινλανδία), της οπεγχάγης (Δανία), της Στοκχόλμης (Σουηδία), της σλανδίας, του Ταλλίν (Εσθονία), της ίγας ( ετονία) και του Βίλνιους ( ιθουανία).

• Oι μετοχές εταιριών υψηλής τεχνολογίας απεικονίζονται στους δείκτες: α) The Nasdaq - 100 Index β) The Nasdaq Composite Index που περιλαμβάνει 3.500 μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq από τις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε εταιρίες υ ηλής τεχνολογίας. Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα των συναλλαγών της εξωχρηματιστηριακής χρηματιστηριακής αγοράς.

Oι εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών δίνονται μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιών. Oι μετέχοντες διακρίνονται σε:

α) διαμορφωτές αγοράς (market makers) που είναι ατομικοί διαπραγματευτές οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προωθώντας τις εντολές των πελατών τους και υποχρεούνται να αποδεχθούν τις προτάσεις αγοράς και πώλησης που τους υποβάλλουν οι άλλες τράπεζες
β) ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (Electronic Communications Networks, ECNs - trading systems) που εισάγουν τις εντολές των πελατών απευθείας στο σύστημα.

• Η τεχνολογία του ομίλου NASDAQ OMX υποστηρίζει τις συναλλαγές περισσοτέρων των 60 χρηματιστηρίων, γραφείων συμ ηφισμού και κεντρικών αποθετηρίων τίτλων σε περισσότερες από 50 χώρες. Προσφέρει πολλές επενδυτικές επιλογές σε εταιρίες όλου του κόσμου συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, στα χρηματιστήρια των Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών μέσω του συγχωνευθέντος OMX Nordic Exchange, περιλαμβανομένου του First North και της 144A PORTAL Market. Προσφέρει διαπραγμάτευση σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και άλλων μετοχικών τίτλων, των παραγώγων, των ομολόγων και γενικά των χρεογράφων του κρατικού και εταιρικού χρέους, των εμπορευμάτων, των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs).

•Την 19.3.2008 ο Nasdaq Ο Χ Group ανακοίνωσε ότι θέτει το Σεπτέμβριο του 2008 σε εφαρμογή μία πανευρωπαϊκή αγορά στην οποία διαπραγματεύονται 300 μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση (blue chip shares). Η NASDAQ OMX Europe είναι σε θέση να εκτελεί ένα μεγάλο όγκο συναλλαγών επί χρεογράφων σε διασυνοριακό επίπεδο και σε ένα περιβάλλον πολλών αγορών. Διαπραγματεύεται μετοχές με μεγάλη ρευστότητα από όλους τους σημαντικούς πανευρωπαϊκούς δείκτες περιλαμβανομένων αυτών της Αυστρίας, Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Ελβετίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ρλανδίας, ταλίας, άτω Χωρών, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Σουηδίας και ινλανδίας. Χρησιμοποιεί το INET που είναι το ταχύτερο ηλεκτρονικό σύστημα του κόσμου και ικανό να διεκπεραιώνει το διακανονισμό περισσότερο από 6 δισεκατομμυρίων μετοχών την ημέρα και να χειρίζεται 250.000 εντολές το λεπτό.Προσθήκη νέας απάντησης