Τι είναι Narrow market;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Narrow market;

Απαντήσεις

Στενή, περιορισμένη αγορά. Μία αδρανής αγορά που χαρακτηρίζεται από τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων, από μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών που οφείλονται στο χαμηλό όγκο των συναλλαγών και από χαμηλή ρευστότητα. ικρές αλλαγές στη ζήτηση και την προσφορά ενδέχεται να προκαλέσουν δραματικές συνέπειες στις τιμές.Προσθήκη νέας απάντησης