Τι είναι Naked position;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Naked position;

Απαντήσεις

Γυμνή θέση. Η ανάλη η μιας θέσης από μία επενδυτική εταιρία η οποία κατέχει ομόλογα που δεν είναι προστατευμένα με οποιοδήποτε τρόπο από τον κίνδυνο αγοράς. Πρόκειται για μια θέση που φέρει εξαιρετικό κίνδυνο αφού η έκθεση στον κίνδυνο είναι απεριόριστη. λλως, είναι μία θέση long ή short η οποία δεν αντισταθμίζεται (not hedged) από μία αντίθετη θέση.Προσθήκη νέας απάντησης