Τι είναι NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment);


Τι είναι Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU);

Απαντήσεις

Είναι το ποσοστό ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό (ή κατά τον ίλτον ρίντμαν το φυσικό ποσοστό ανεργίας ή η ανεργία ισορροπίας). Πρόκειται για νεότερη έκδοση της καμπύλης Phillips σε συνθήκες ανοικτής οικονομίας. Το NAIRU αποτελεί ένα κατώφλι ανεργίας κάτω από το οποίο θα επέλθει αναγκαστικά επιτάχυνση του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δημοσιονομική πολιτική ούτε η κεντρική τράπεζα τη νομισματική πολιτική με σκοπό να μειώσουν την ανεργία κάτω από ένα σημείο ισορροπίας παρά μόνο με αντίτιμο την αύξηση του πληθωρισμού. Αποτελείται από δύο συνιστώσες: την κλασσική ανεργία, που προέρχεται από την αύξηση των μισθών και τη διαρθρωτική ανεργία που έχει σχέση με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και ιδιαίτερα με την αναντιστοιχία των θέσεων εργασίας και των γνώσεων και ικανοτήτων των ανέργων. Από το NAIRU προέκυ ε για τους κεντρικούς τραπεζίτες και ορισμένους πολιτικούς και συγγραφείς η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας δηλαδή για περισσότερο ευελιξία, μείωση ή κατάργηση του κατώτατου μισθού, συρρίκνωση των επιδομάτων ανεργίας, αύξηση ή κατάργηση του ορίου απολύσεων. στόσο, το NAIRU βάλλεται πλέον από πολλούς θεωρητικούς. Oι νεότεροι φέρνουν για παράδειγμα την οικονομία των ΗΠΑ που το 1998 και 1999 παρουσίαζε πληθωρισμό από 0,8% μέχρι 1,8% ενώ η ανεργία κυμαινόταν σε επίπεδα από 4,2% έως 4,7% του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του NAIRU ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έπρεπε να είχε επιταχυνθεί από την εποχή που το ποσοστό ανεργίας έπεσε κάτω από το 6%, πράγμα που δεν συνέβη. Σύμφωνα με το CBO (Congressional Budget Office), το Β εξάμηνο του 2004 το NAIRU βρισκόταν στο 5,2% (το CBO, που ιδρύθηκε το 1975, παρέχει στις Επιτροπές Προ πολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ αντικειμενικά στοιχεία χρήσιμα για την ανάλυση των οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων).Προσθήκη νέας απάντησης