Τι είναι Mutual funds;


Απαντήσεις

Αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ). Είναι ένα σύνολο περιουσίας το οποίο αποτελείται από μετρητά, καταθέσεις, μέσα της χρηματαγοράς, χρεόγραφα και μετοχές εγχωρίων ή και ξένων χρηματιστηρίων, που ανήκει σε επενδυτές-μεριδιούχους του ίδιου προφίλ ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε αυτό. Οι αποταμιευτές που τοποθετούν τα χρήματά τους στο Α/Κ γίνονται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι της κοινής περιουσίας και λαμβάνουν τίτλους που καλούνται μερίδια. Η διάθεση και η η εξαγορά μεριδίων απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη εισφορά υπέρ του δημοσίου. O αποταμιευτής αναθέτει τη διαχείριση του μεριδίου του στους έμπειρους και επαγγελματίες διαχειριστές του Α/Κ, έχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης αυτού ενώ δικαιούται, κάθε χρόνο, διανομής των κεφαλαιακών κερδών του Α/Κ ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει.

Σε διεθνή επίπεδο, οι κυριότερες κατηγορίες Α/Κ είναι οι εξής:

1) balanced funds (μικτά). Επενδύουν σε μεγάλο ποσοστό σε τίτλους σταθερής απόδοσης και ελάχιστα σε τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου. Θεωρούνται Α/Κ μέσου επενδυτικού κινδύνου

2) bond funds (ομολογιακά). Τοποθετούν τα κεφάλαιά τους αποκλειστικά σε ομόλογα, ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης και για το λόγο αυτό φέρουν τον μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο

3) growth funds (αναπτυξιακά). Επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος σε μετοχές και φέρουν υψηλό κίνδυνο

4) money-markets funds (χρηματαγοράς ή διαχείρισης διαθεσίμων). Αποτελούνται από βραχυπρόθεσμους τίτλους και πιστοποιητικά καταθέσεων

5) income funds (εισοδήματος). Αποτελούνται από μετοχικούς τίτλους και στοχεύουν σε μεγάλα κεφαλαιακά κέρδη αλλά φέρουν και υψηλό κίνδυνο

6) index funds (δεικτοποιημένα). Αποτελούνται από μετοχές που συμμετέχουν σε δείκτες μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηρίων

7) sector funds (κλαδικά). Επενδύουν σε μετοχές κάποιου κλάδου (τραπεζών, εταιριών πληροφορικής κ.λ.π) και στοχεύουν σε υψηλά κεφαλαιακά κέρδη

8) international bond funds (διεθνικά ομολογιών). Αποτελούνται από χρεόγραφα, κύρια από ομολογίες και ομόλογα, που διαπραγματεύονται σε πολλά κράτη ενώ συνήθως αναμένουν απόδοση και από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις

9) international growth funds (διεθνή αναπτυξιακά). Επενδύουν σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε πολλά χρηματιστήρια του εξωτερικού και εκτός από την άνοδο των τιμών τους αναμένουν κέρδη και από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Φέρουν, όμως, υψηλό κίνδυνο

10) funds of funds (αμοιβαία επί αμοιβαίων). Aμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων αντστάθμισης κινδύνων (hedge funds). Βλέπε αυτοτελή όρο Funds of funds, (FoFs)

11) money market funds (κεφάλαια αγοράς χρήματος). Επενδύουν σε βραχυπρόθεσμους τίτλους που παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. Βλέπε αυτοτελή όρο Money market funds.

Στην Ελλάδα, τα Α/Κ λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση Α/Κ αλλά επί πλέον και τη δυνατότητα ανάληψης διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (βλέπε όρο πιο κάτω). Η διαχείριση ενός Α/Κ περιλαμβάνει τη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού του, τη διοίκηση του Α/Κ και τη διαφήμιση για την προώθηση των μεριδίων του στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Χρησιμοποιεί σαν θεματοφύλακα (custodian) μία τράπεζα που αναλαμβάνει έναντι αμοιβής τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, εκτελεί καθήκοντα ταμία εισπράττοντας, μεταξύ άλλων, την αξία των μεριδίων και αποδίδοντας την αξία τους σε όσους μεριδιούχους επιθυμούν να ρευστοποιήσουν τη θέση τους υπολογίζοντας και στις δύο περιπτώσεις την αναλογούσα προμήθεια, μπορεί να προβαίνει σε αγοραπωλησίες κινητών αξιών μετά από εντολή της ΑΕΔΑΚ, υπογράφει τον κανονισμό, τις εκθέσεις και τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΔΑΚ, εγγυάται την ορθή λειτουργία των πράξεων αυτής ενώ είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του για κάθε αίτηση τροποποίησης που επιβάλλεται στην εποπτική αρχή δηλαδή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

H ΑΕΔΑΚ διέπεται από το Νόμο 3283/13.11.2004 και από αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα Α/Κ διακρίνονται:

Α) Ανάλογα με το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων σε:

1) Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Επενδύουν κυρίως (άνω του 65% του καθαρού ενεργητικού τους) σε καταθέσεις-μέσα χρηματαγοράς. Δεν έχουν δυνατότητα επένδυσης σε μετοχές.
2) Α/Κ Ομολογιακά. Επενδύουν κυρίως σε ομολογίες και δυνητικά έως 10% και σε μετοχές.
3) Α/Κ Μικτά. Επενδύουν τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομολογίες. Το σύνολο των επενδύσεων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού τους.
4) Α/Κ Μετοχικά. Επενδύουν κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ. Σε περίπτωση που μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αναπαράγουν τη σύνθεση συγκεκριμένου χρηματιστηριακού δείκτη (π.χ Γενικός Δείκτης, FTSE/ASE 20), οφείλουν να επενδύουν το 95% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές του συγκεκριμένου δείκτη.

Β) Με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή σε Α/Κ Εσωτερικού που επενδύουν κυρίως σε επενδυτικά προϊόντα (καταθέσεις, ομόλογα, ομολογίες, μετοχές και μέσα της χρηματαγοράς) των οποίων οι εκδότες έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και σε Α/Κ Εξωτερικού που επενδύουν κυρίως σε επενδυτικά προϊόντα εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος αν και τα τελευταία καταργούνται με νεότερο νόμο.

Ο όρος «κυρίως» που χρησιμοποιείται ανωτέρω αφορά ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογιζόμενου σε τριμηνιαία βάση με λήξη 31.3, 30.6, 31.9 και 31.12 εκάστου έτους.

• Σαν επιτρεπόμενες επενδύσεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ορίζονται:

1) οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Ειδικότερα αναφέρονται: α) οι κινητές αξίες και τα μερίδια των ΟΣΕΚΑ β) οι τίτλοι της χρηματαγοράς όπως π.χ repos και outright γ) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) δ) οι προθεσμιακές συμβάσεις για την κάλυψη του κινδύνου μεταβολής των επιτοκίων (Forward Rate Agreements, FRAs) ε) οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα και οι συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με μετοχές ή δείκτες μετοχών ζ) τα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης (options) και κύρια επί συναλλάγματος ή επιτοκίων

2) οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εποπτευόμενη οργανωμένη αγορά κράτους μέλους ή τρίτου κράτους ανοικτή στο κοινό

3) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εφόσον είναι υπό ένταξη σε μια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά και η εισαγωγή της θα πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους

4) μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων με βάση τις κοινοτικές οδηγίες ανεξάρτητα εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος και εφόσον: α) έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας β) το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων των άλλων ΟΣΕΚΑ είναι ισοδύναμο με αυτό της Ε.Ε γ) οι δραστηριότητές τους περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες περιοδικές εκθέσεις ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσεως δ) δεν έχει επενδυθεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ

5) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) διάρκειας μέχρι 12 μηνών εφόσον τα ΠΙ εδρεύουν σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που έχει αποδεχθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

6) παράγωγα χρηματοπισωτικά μέσα που διακανονίζονται με μετρητά και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Επίσης, σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εφόσον: α) οι αντισυμβαλλόμενοι είναι νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε προληπτική εποπτεία β) υπόκεινται καθημερινά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και είναι δυνατόν να κλείνει η θέση τους ανά πάσα στιγμή με πρωτοβουλία του

7) μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική τράπεζα ή τοπική αρχή κράτους μέλους, από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτο κράτος ή και από οργανισμούς υποκείμενους σε προληπτική εποπτεία ή έχουν εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως: α) εταιρίας της οποίας τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται τουλάχιστον σε 10.000.000 ευρώ και η οποία υποβάλλει και δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) οργανισμός, εντός ομίλου εταιριών με εισηγμένες εταιρίες, που έχει σκοπό τη χρηματοδότηση του ομίλου ή εκδότη μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων

8) μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Α/Κ μπορεί να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του και σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που δεν αναφέρονται ανωτέρω αλλά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να επενδύει σε πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τίτλους αυτών.

•Τα επενδυτικά όρια της ΑΕΔΑΚ προσδιορίζονται σαν ποσοστά επί του καθαρού ενεργητικού και καθορίζονται ως εξής:

α) έως 10% σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη

β) έως 40% σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών με επένδυση (σε καθένα από αυτούς) άνω του 5%. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις καταθέσεις και για πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

γ) έως 35% σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη όταν έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε

δ) έως 25% σε ομολογίες πιστωτικού ιδρύματος. Μέχρι 2.11.2005 καθιερώθηκαν και τα εξής επενδυτικά όρια:

ε) έως 10% μπορεί να επενδυθεί σε μερίδια άλλων Α/Κ

ζ) έως 20% σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

η) έως 20% σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και πράξεις εξωχρηματιστηριακών μέσων που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό

θ) έως 10% σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ως προς ένα αντισυμβαλλόμενο όταν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα ή 5% όταν δεν πρόκειται για ίδρυμα

ι) έως 20% αθροιστικά σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου, ανεξάρτητα αν ενοποιούνται. 

• Η επιβαλλόμενη διασπορά κινδύνων συμπληρώνεται και από τους εξής περιορισμούς:

1) απαγορεύεται η τοποθέτηση ποσοστού άνω του 10% της καθαρής αξίας του Α/Κ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη
2) απαγορεύεται η τοποθέτηση ποσοστού άνω του 40% της καθαρής αξίας του Α/Κ σε κινητές αξίες εκδοτών που σε κάθε ένα από αυτούς το Α/Κ έχει επενδύσει πάνω από το 5% της καθαρής αξίας του
3) αντίθετα, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι το 35% (και 100% υπό προϋποθέσεις) της καθαρής αξίας του Α/Κ σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη όταν αυτός είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτο κράτος ή δημόσιος διεθνής οργανισμός όπου μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη
4) οι επενδύσεις του Α/Κ σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του
5) επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι το 25% της καθαρής αξίας του Α/Κ σε ομολογίες που εκδίδονται από ΠΙ πού έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ε.Ε και υπόκειται σε ειδικό καθεστώς εποπτείας. Αν το Α/Κ επενδύει πάνω από 5% σε τέτοια ομόλογα, τότε το σύνολο αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% του ενεργητικού του
6) το Α/Κ δεν επιτρέπεται να επενδύει άνω του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο ΠΙ
7) το Α/Κ απαγορεύεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, 10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, 10% του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη, 10% των μέσων της χρηματαγοράς ενός εκδότη, 25% των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. 

• Στο άρθρο 5 του Νόμου 3283/2004 ορίζεται ότι οι μετοχές της ΑΕΔΑΚ είναι ονομαστικές, δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.200.000 ευρώ. Όταν τα υπό διαχείριση κεφάλαια υπερβαίνουν τα 250.000.000 ευρώ, η ΑΕΔΑΚ οφείλει να αυξήσει τα ίδια της κεφάλαια με πρόσθετο ποσό που αντιστοιχεί στο 0,02% των υπό διαχείριση κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα 250.000.000 ευρώ με ανώτατο όριο τα 10.000.000 ευρώ. Παρέχεται, όμως η ευχέρεια προσκόμισης τραπεζικής εγγύησης από πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το 50% του πρόσθετου ποσού των κεφαλαίων. Δεν θεωρούνται χαρτοφυλάκια της ΑΕΔΑΚ αυτά που διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης. Τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΔΑΚ πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ΑΕΠΕΥ, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμμετοχών ή σε ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστο αποθεματικό τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.

Με το Νόμο 2778/99 ιδρύθηκαν στην Ελλάδα και Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Mutual Funds) που επενδύουν τουλάχιστον 70% του ενεργητικού τους σε ακίνητα και μέχρι 30% σε α) μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδυνάμου ρευστότητας και β) κινητές αξίες (μέχρι 10%) και πιστωτικούς τίτλους που εξομοιώνονται με κινητές αξίες και τίτλους μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω αμοιβαία κεφάλαια έχουν διαχειριστή Ανώνυμο Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας. Η Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία είναι ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας, είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ και δεν είναι αμοιβαίο κεφάλαιο.
 Προσθήκη νέας απάντησης