Τι είναι Mutatis mutandis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Mutatis mutandis;

Απαντήσεις

Λατινική έκφραση που σημαίνει την κατ’ αναλογία εφαρμογή διατάξεων που διέπουν μία έννομη σχέση σε άλλη παρόμοια σχέση ή περίπτωση. Υπονοεί, επίσης, τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να επέλθουν αλλά πάντα λαμβανομένου υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε περίπτωσης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κενό νόμου ή κενό στη σύμβαση που ορίζει συγκεκριμένη σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ή μεταξύ δανειστή και δανειολήπτη, μπορεί να ισχύσουν κατ’ αναλογία α) παρόμοιες διατάξεις που διέπουν μία συναφή ρύθμιση ή β) παρόμοιες συμβατικές ρήτρες.Προσθήκη νέας απάντησης