Τι είναι Multilateral netting;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Multilateral netting;

Απαντήσεις

Πολυμερής καθαρός συμψηφισμός. Μία συμφωνία μεταξύ τριών ή περισσότερων μερών να συμψηφίσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι υποχρεώσεις μπορούν να προκύπτουν από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, εντολές μεταφοράς ή και από τα δύο. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται μέσω ενός κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. Η πολυμερής καθαρή θέση είναι επίσης η διμερής καθαρή θέση μεταξύ κάθε μετέχοντος και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.Προσθήκη νέας απάντησης