Τι είναι MTS (Mercato dei Titoli de Stato);


Τι σημαίνει Mercato dei Titoli de Stato (MTS);

Απαντήσεις

Ηλεκτρονική αγορά κρατικών τίτλων (βλέπε και όρο Euro MTS Limited). Η κρατική εταιρία της Ιταλίας MTS S.p.A ιδρύθηκε το 1988 και ιδιωτικοποιήθηκε το 1997. Σήμερα, το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχεται κατά 60,37% από το Ιταλικό Χρηματιστήριο (Borsa Italiana) και το υπόλοιπο από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η MΤS S.p.A είναι το ιδρυτικό μέλος του ομώνυμου ομίλου (MTS Group of companies) που επεκτάθηκε στις Ευρωπαϊκές χώρες και μέσω της ηλεκτρονικής διαπραγματευτικής πλατφόρμας του καλύπτει σε ημερήσια βάση συναλλαγές αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μία πλατφόρμα ανοικτή σε όλους με πρόσβαση και εξ αποστάσεως. Μετέχουν οι επιλέξιμοι βάσει κριτηρίων διαμεσολαβητές της αγοράς που χαρακτηρίζονται: α) σαν διαπραγματευτές (dealers) και β) σαν κύριοι διαπραγματευτές (primary dealers) που είναι οι διαμορφωτές της αγοράς (market makers) δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τιμές και να αγοράζουν και πωλούν κρατικά χρεόγραφα στις τιμές αυτές. Η MΤS έχει δύο τμήματα: το πρώτο για τις συναλλαγές όψεως (spot trades, «MTS Cash») και το δεύτερο για τις αντιστρεπτέες συναλλαγές (repos, «MTS/PCT»). Από τα τέλη του 2002 παρέχεται σε προαιρετική βάση από το Ταμείο Συμψηφισμού και Εγγύησης της Ιταλίας «Cassa di Compensazione e Garanzia» και τη συμψηφιστική εταιρία της Γαλλίας «LCH Clearnet» η υπηρεσία κεντρικού αντισυμβαλλόμενου (central counterparty service). Οι συναλλαγές επί κυβερνητικών χρεογράφων των Ευρωπαϊκών κρατών προωθούνται αυτόματα για διακανονισμό στο σύστημα «Express II settlement system» που διαχειρίζεται η Monte Titoli. Η MTS S.p.A διαχειρίζεται, επίσης, τη BondVision, μία εναλλακτική αγορά χρεογράφων που επιτρέπει στους μετέχοντες που χαρακτηρίζονται σαν primary dealers να διαπραγματεύονται κυβερνητικά χρεόγραφα της ζώνης του ευρώ απ’ ευθείας με θεσμικούς επενδυτές με βάση ένα ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασιών πολλαπλών τιμών που είναι προσβάσιμο μέσω του internet.Προσθήκη νέας απάντησης