Τι είναι Mortgage Backed Securities (MBS);


Τι σημαίνει Mortgage Backed Securities (MBS);

Απαντήσεις

Ενυπόθηκα ομόλογα. Είναι ομόλογα εγγυημένα από μία δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων. Πρόκειται για ένα επενδυτικό μέσο που αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία ενός αδιαίρετου συμφέροντος σε μια ομάδα ενυπόθηκων ομολόγων. Η εταιρία που συγκεντρώνει τα ομόλογα εισπράττει μία προμήθεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Το κεφάλαιο και οι τόκοι από τα επί μέρους ενυπόθηκα ομόλογα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων επί του MBS. Όταν επενδύει κανείς σε ένα MBS, δανείζει χρήματα σε ένα αγοραστή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης. Τα MBS είναι ένα μέσο κύρια για τις μικρότερες περιφερειακές τράπεζες που μπορούν να παρέχουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στους πελάτες τους χωρίς να ανησυχούν εάν έχουν τα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν το δάνειο. Ενεργούν σαν ενδιάμεσοι μεταξύ του αγοραστή της κατοικίας και της αγοράς των επενδυτών. Διακρίνουμε:

• Commercial MBS, CMBS είναι τα εμπορικά ομόλογα που χρηματοδοτούν τους φορείς παροχής δανείων επαγγελματικής στέγης και 

• Residential MBS, RMBS είναι τα ομόλογα κατοικίας που χρηματοδοτούν στεγαστικές τράπεζες για την παροχή δανείων πρώτης ή/και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας.Προσθήκη νέας απάντησης