Τι είναι Money market papers;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Money market papers;

Απαντήσεις

Χρεόγραφα των αγορών χρήματος εξαιρουμένων των μετοχών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κύρια βραχυπρόθεσμης λήξης χρεόγραφα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εμπορεύσιμα στις κεφαλαιαγορές που χαρακτηρίζονται από επαρκή ρευστότητα ή για τα οποία ο εκδότης παρέχει πλήρη ρευστότητα, οι τραπεζικές καταθέσεις μίας ημέρας και οι καταθέσεις μέχρι ενός έτους, τα δανειστικά συμβόλαια λήξης μέχρις ενός έτους, οι αποδοχές τραπεζιτών (banker’s acceptances), τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου λήξης από ένα μήνα μέχρις ενός έτους, οι συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων (repurchase agreements or repos), τα πιστοποιητικά καταθέσεων (certificates of deposit), τα εμπορικά χρεόγραφα (commercial papers) που εκδίδονται από τα ΝΧΙ και τα χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου (floating rate notes, FRNs) με λήξη μέχρι ενός έτους.
 Προσθήκη νέας απάντησης