Τι είναι In-the-money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος In-the-money;

Απαντήσεις

Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον (call option) είναι in-the-money όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μικρότερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον (put option) είναι in-the-money όταν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι μεγαλύτερη της τιμής αγοράς του υποκειμένου μέσου. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που το δικαίωμα μπορεί να εξασκηθεί με απόληψη κέρδους από τον δικαιούχο.Προσθήκη νέας απάντησης