Τι είναι At the money;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος At the money;

Απαντήσεις

Είναι ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης (option) είναι at the money εάν η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος (exercise ή strike price) ισούται με την τιμή αγοράς του υποκειμένου μέσου (underlying instrument). Δηλαδή, επιτρέπει την αγορά του υποκειμένου μέσου στην τρέχουσα τιμή χωρίς κέρδος ή ζημία ή είναι το σημείο που δεν χάνει κανείς ούτε κερδίζει (break-even-point) εάν δεν υπολογίσουμε το κόστος συναλλαγής. At the money Spot είναι ένα option του οποίου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι ίση ή πλησίον της τιμής αξίας δύο ημερών (spot price) του υποκειμένου μέσου. At the money forward είναι ένα option του οποίου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι ίση ή πλησίον της προθεσμιακής τιμής (forward price) του υποκειμένου μέσου.Προσθήκη νέας απάντησης