Τι είναι Minimum standards of the Lamfalussy report (Lamfalussy standards);


Απαντήσεις

Οι έξι ελάχιστες αρχές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία των διασυνοριακών και πολυνομισματικών συστημάτων καθαρού διακανονισμού (Netting Systems, NS):

1)Τα N.S. πρέπει να έχουν μία σαφή νομική βάση.

2) Oι συμμετέχοντες σε N.S. πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα.

3) Τα πολυμερή N.S. πρέπει να διαθέτουν σαφώς καθορισμένη διαδικασία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας.

4) Τα πολυμερή N.S. οφείλουν τουλάχιστον να εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των καθημερινών διακανονισμών στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμετόχου με τη μεγαλύτερη χρεωστική θέση.

5) Τα πολυμερή N.S. θα έχουν αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια συμμετοχής νέων μελών ώστε η είσοδος να είναι ανοικτή σε όλους που πληρούν τα κριτήρια χωρίς διακρίσεις.

6) Όλα τα N.S. θα εξασφαλίζουν τη λειτουργική αξιοπιστία των τεχνικών συστημάτων και τη διαθεσιμότητα υποστήριξης προκειμένου να επιτυγχάνεται η ομαλή ολοκλήρωση της καθημερινής διαδικασίας.
 Προσθήκη νέας απάντησης