Τι είναι Minimum bid rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Minimum bid rate;

Απαντήσεις

Το κατώτατο όριο του επιτοκίου που μπορούν να αναφέρουν στις προσφορές τους τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα στις δημοπρασίες ανταγωνιστικού επιτοκίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Πρόκειται για ένα από τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ που υποδηλώνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.
 Προσθήκη νέας απάντησης