Τι είναι MiFID;


Τι σημαίνει Markets in Financial Instruments Directive (MiFID);

Απαντήσεις

Οδηγίες της Ε.Ε. Πρόκειται για την Οδηγία 2004/39/EC/ 21.4.2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την Οδηγία 2006/73/ EC/10.8.2006 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/EC αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις και τις λειτουργικές προϋποθέσεις για τις επενδυτικές εταιρίες. Αποτελούν τη βάση του προγράμματος δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Financial Services Action Plan, FSAP) το οποίο από τον Ιούνιο του 2006 περιλαμβάνει τρεις άλλες Οδηγίες για το περιγραφικό διαφημιστικό φυλλάδιο αναφορικά με την έκδοση τίτλων (Prospectus Directive), την καταχρηστική συμπεριφορά στις αγορές (Market Abuse Directive) και τη διαφάνεια (Transparency Directive).

♦ Με την Οδηγία 2004/39EC (MiFID Level 1):

1) εισάγεται η αρχή της ανώτατης ρυθμιστικής εναρμόνισης. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να εισάγουν με τη νομοθεσία τους αυστηρότερες διατάξεις, επιδιώκεται υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, ενισχύεται η διαφάνεια των συναλλαγών και διευκολύνεται η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών με βάση την πρακτική του ενιαίου διαβατηρίου. Ελέγχεται η βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, η αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ υπαλλήλων - πελατών, η καταγραφή και τήρηση στοιχείων και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών

2) καταργείται ο κανόνας για την υποχρέωση συγκέντρωσης των συναλλαγών μόνο σε οργανωμένες αγορές όπως στα χρηματιστήρια. Παρέχεται, πλέον η δυνατότητα εναλλακτικών μεθόδων διαπραγμάτευσης όπως είναι:
α) ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (Multilateral Trading Facilitiy, MTF) που είναι ένα πολυμερές σύστημα που το διαχειρίζεται ένα πιστωτικό ίδρυμα, μία επενδυτική εταιρία ή ένας διαχειριστής της αγοράς και μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή τρίτοι για την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων
β) ο συστηματικός εσωτερικοποιητής (systematic internaliser) που είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα ή μια ΕΠΕΥ η οποία συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών εκτός οργανωμένης αγοράς ή εκτός Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης

3) η παροχή επενδυτικών συμβουλών περιλαμβάνεται στις κύριες επενδυτικές εργασίες

4) στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβάνονται για πρώτη φορά ορισμένα παράγωγα και ιδιαίτερα παράγωγα επί εμπορευμάτων

5) οι πελάτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες από τις οποίες εξαρτάται και ο βαθμός προστασίας αυτών:
α) ο πελάτης λιανικής (retail client) που απολαύει το ανώτατο επίπεδο προστασίας
β) ο επαγγελματίας πελάτης (professional client) που απολαύει το αμέσως κατώτερο και
γ) ο επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος (eligible counterparty, ECP) που απολαύει το ελάχιστο

6) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της εποπτείας της επενδυτικής εταιρίας από τη χώρα καταγωγής (home country control) και διευρύνονται οι αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών, ενισχύονται περισσότερο οι κανόνες για την ακεραιότητα των αγορών ενώ ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την παροχή αδείας και τη λειτουργία των συστημάτων του κεντρικού αντισυμβαλόμενου, της εκκαθάρισης ή διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

7) καταργείται ο κανόνας της συγκεντρωτικότητας (concentration rule) σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούσαν να απαιτούν από τις επενδυτικές εταιρίες να διοδεύουν τις εντολές των πελατών τους μέσω οργανωμένων αγορών αν και αυτή η επιλογή δεν έγινε δεκτή από ορισμένες χώρες.

♦ Με την Οδηγία 200673/ EC (MiFID Level 2):
εισάγονται μέτρα τεχνικής εφαρμογής της Οδηγίας 2004/39EC αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τη MTF, τις κρίσιμες και σημαντικές λειτουργικές συναλλαγές, την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing), την επενδυτική έρευνα, την πληροφόρηση προς τους πελάτες και την πληροφόρηση για τα επενδυτικά προϊόντα τις προμήθειες και άλλες επιβαρύνσεις και την παρεχόμενη στατιστική πληροφόρηση.

♦ Η MiFID εφαρμόζεται στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε και επιπρόσθετα στο Γιβραλτάρ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Ισχύει από 1.11.2007 οπότε και θα αντικαταστήσει την Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες (Investment Services Directive, ISD). Τα ανωτέρω κράτη είχαν την ευχέρεια να τροποποιήσουν την εσωτερική τους νομοθεσία για να εναρμονισθούν με τη MiFID μέχρι την 31.1.2007.

♦ Ένας από τους στόχους της MiFID είναι η μείωση του κόστους των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω της πίεσης που ασκεί με την αναγνώριση και άλλων οργανωμένων αγορών. Ήδη ομάδες τραπεζών κινήθηκαν προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων ηλεκτρονικών αγορών αυξάνοντας τον ανταγωνισμό λόγω χαμηλότερων προμηθειών αλλά ταυτόχρονα επιτείνουν την ανασφάλεια για την επιβίωση των παραδοσιακών χρηματιστηριακών αγορών:

• Turquoise Project: επτά επενδυτικές τράπεζες (Citigroup, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley και UBS) που καλύπτουν το 50% του συνολικού όγκου συναλλαγών επί Ευρωπαϊκών μετοχών, υιοθέτησαν το σχέδιο Turquoise για να δημιουργήσουν το 2008 κοινή πλατφόρμα συναλλαγών δευτερογενούς αγοράς που είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (Multilateral Trading Facilitiy, MTF) σύμφωνα με τη MiFID

• SmartPool Project: ο όμιλος NUSE Euronext που διαχειρίζεται τις χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης, Παρισίων, Άμστερνταμ, Βρυξελλών και Λισσαβόνας με τη συνεργασία των τραπεζικών ομίλων HSBC και BNP αποφάσισαν να συστήσουν ένα Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης μέσω του σχεδίου SmartPool. Πρόκειται για νέα ηλεκτρονική αγορά στην οποία θα διαπραγματεύονται μεγάλα πακέτα Ευρωπαϊκών μετοχών με μικρότερες προμήθειες. Το Project SmartPool θα παρέχει την ευχέρεια στους χρήστες να μην αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους ή το μέγεθος της συναλλαγής ή της τιμής πριν τη σύναψη αυτής αλλά μόνο μετά από αυτή. Αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της MiFID για την ελάχιστη πληροφόρηση πριν από τη συναλλαγή και την παροχή στοιχείων μετά από αυτή (post-trade compliance with MiFID’s requirements).

♦ Η MiFID στοχεύει επίσης στη βέλτιστη εκτέλεση των εντολών (πλην της περίπτωσης του επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου) αλλά το περιεχόμενο αυτής εξαρτάται και από τους ειδικότερους όρους που συμφωνούνται μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων. Για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών μία τράπεζα ή ένας αντισυμβαλλόμενος πρέπει να λαμβάνει υπόψη διαφόρους παραμέτρους που εκτός από την τιμή περιλαμβάνουν το κόστος, την ταχύτητα και την ορθότητα της εκτέλεσης, το μέγεθος και τη φύση των συναλλαγών, τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του μέσου εκτέλεσης όπως π.χ της ηλεκτρονικής διαπραγματευτικής πλατφόρμας.

♦ Στην Ελλάδα, το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Στη συνέχεια εκδόθηκαν εννέα αποφάσεις του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μία Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 για την εξειδίκευση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, περί Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.3606/2007 «αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων» (MiFID) με τις οποίες ενσωματώθηκαν τα εκτελεστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις ανωτέρω Οδηγίες. Παράλληλα, από 1.11.2007 άρχισε η εφαρμογή του Κανονισμού 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ EC/ 21.4.2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της Οδηγίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή της MiFID στον τομέα της προστασίας των επενδυτών ανεξάρτητα εάν ο εποπτευόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επενδυτική εταιρία. Προβλέπεται, όμως, η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding, MoU) μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιριών με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία, την αποφυγή επικαλύψεων και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και πληροφόρησης.Προσθήκη νέας απάντησης