Τι είναι Maturity;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Maturity;

Απαντήσεις

Ημερομηνία λήξης ενός γραμματίου, ομολόγου, προθεσμιακής κατάθεσης ή οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί και το κεφάλαιο. Διακρίνουμε:

♦ average effective maturity είναι η μέση πραγματική λήξη που μπορεί να σημαίνει: α) μία σταθμισμένη μέση λήξη των ομολόγων ενός χαρτοφυλακίου λαμβανομένων υπόψη όλων των προπληρωμών και των κουπονιών β) μία μέτρηση της λήξης ενός ομολόγου που λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ότι ο εκδότης μπορεί να ανακαλέσει το ομόλογο πριν από τη λήξη του στην περίπτωση των ανακλητών ομολόγων (callable bonds).

♦ average weighted maturity είναι η μέση σταθμισμένη λήξη που σημαίνει τη διάρκεια του χρόνου μέχρι το μέσο ομόλογο ενός κεφαλαίου να λήξει ή να αποπληρωθεί από τον εκδότη του. Δείχνει την ευαισθησία ενός κεφαλαίου σταθερού εισοδήματος στις αλλαγές των επιτοκίων. Η μακρά μέση σταθμισμένη λήξη υπονοεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε απάντηση των αλλαγών των τιμών.

♦ average nominal maturity είναι η μέση ονομαστική λήξη που μετρά τη λήξη ενός ομολόγου, το οποίο, παρά τη μέση πραγματική του λήξη, δεν λαμβάνει υπόψη τις αποπληρωμές ή τα κουπόνια με αναπροσαρμοζόμενη τιμή.Προσθήκη νέας απάντησης