Τι είναι Marking to model;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Marking to model;

Απαντήσεις

Η πρακτική της αποτίμησης με βάση υποδείγματα. Όταν δεν είναι δυνατή η αποτίμηση σε τιμές αγοράς (βλέπε πιο πάνω τον όρο «Marking to market») επειδή δεν είναι διαθέσιμες τιμές αγορές, τα πιστωτικά ιδρύματα αποτιμούν τις θέσεις ή τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση υπόδειγμα που πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τις εποπτικές αρχές. Με τον όρο «αποτίμηση με βάση υπόδειγμα» νοείται κάθε αποτίμηση η οποία γίνεται με αποδεκτές μεθόδους και αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) ή προβολής (extrapolation) ή προσεγγιστικής εκτίμησης από τα δεδομένα της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης