Τι είναι Market value;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market value;

Απαντήσεις

Η αξία που μετράται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, η τιμή στην οποία ένα ομόλογο διαπραγματεύεται και μπορεί να αγορασθεί ή να πωληθεί ή η αξία μιας επιχείρησης που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μετοχών της με την τρέχουσα τιμή αυτών στο χρηματιστήριο.Προσθήκη νέας απάντησης