Τι είναι Market risks;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market risks;

Απαντήσεις

Κίνδυνοι αγοράς. Oφείλονται στη δυσμενή εξέλιξη της marking-to-market αποτίμησης των συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου χρεογράφων και μετοχών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Επειδή το χαρτοφυλάκιο έχει σαν βασικές παραμέτρους τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την καθαρή επενδυτική θέση διακρίνονται σε:

α) interest rate risk = κίνδυνος επιτοκίου. O κίνδυνος να μειωθούν τα έσοδα μιας τράπεζας ή γενικότερα ενός επενδυτή από τη μεταβολή των ονομαστικών επιτοκίων
β) foreign exchange risk = κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών. O κίνδυνος μείωσης της αξίας του κεφαλαίου ή των τόκων μιας επένδυσης σε ξένο νόμισμα που οφείλεται στη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών
γ) investment risk = επενδυτικός κίνδυνος. O κίνδυνος να μειωθεί η καθαρή θέση ενός επενδυτή από την απότομη μεταβολή των τιμών και των επιτοκίων.Προσθήκη νέας απάντησης