Τι είναι Market price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market price;

Απαντήσεις

Τιμή αγοράς. Η τιμή που διαπραγματεύεται σε μία οργανωμένη αγορά (π.χ ένα χρηματιστήριο) ή σε μία μη οργανωμένη αγορά όπως στην over-the-counter market (βλέπε όρο) και αφορά εμπορεύματα, χρεόγραφα, συνάλλαγμα, χρυσό συνήθως εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων ή του επιστρεφομένου τμήματος του τόκου στην περίπτωση του short selling.Προσθήκη νέας απάντησης