Τι είναι Market makers;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Market makers;

Απαντήσεις

Διαμορφωτές της αγοράς. Είναι οι μεγάλες τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες οι οποίες υποχρεούνται: α) να παρέχουν τιμές για νομίσματα, καταθέσεις, ομόλογα, παράγωγα και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και β) να κλείνουν αναγκαστικά συναλλαγές στις τιμές αυτές μη έχοντας το δικαίωμα να αρνηθούν στον αντισυμβαλλόμενο την προτεινόμενη συναλλαγή. Με τον τρόπο αυτό και τη βοήθεια των μεσολαβητών της αγοράς (brokers) δημιουργούν τη δευτερογενή αγορά που με τη σειρά της δημιουργεί ρευστότητα. Οι market makers διαπραγματεύονται για λογαριασμό των πελατών τους αλλά και ίδιο λογαριασμό. Λόγω των τεράστιων ποσών που διακινούν καθημερινά στις διεθνείς αγορές, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ισοτιμίες, τις τιμές και τα επιτόκια.Προσθήκη νέας απάντησης