Τι είναι Mark-to-market (MTM) και Net Interest Income (NII);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Mark-to-market (MTM) και Net Interest Income (NII);

Απαντήσεις

MTM είναι η αποτίμηση σε καθημερινή βάση σε τρέχουσες τιμές αγοράς της αξίας ενός χρεογράφου, χαρτοφυλακίου ή λογαριασμού για τον υπολογισμό των κερδών και ζημιών ή για την επιβεβαίωση της πληρότητας ή μη των περιθωρίων (margins) στις πράξεις αναχρηματοδότησης. Για παράδειγμα, η αποτίμηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ή της αξίας του υποκειμένου μέσου (underlying instrument) στα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) γίνεται καθημερινά με τις τιμές κλεισίματος της αγοράς προκειμένου να προσδιορισθεί το κέρδος ή η ζημία.

NII ή accrual-accounting method είναι η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων που λαμβάνει υπόψη το παραγόμενο από τα κουπόνια εισόδημα με βάση το χρονοδιάγραμμα των προπληρωμών και αποπληρωμών και με την προϋπόθεση ότι έχει αφαιρεθεί το κόστος χρηματοδότησης. Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια μπορεί να αποτιμηθούν με μία από τις ανωτέρω δύο μεθόδους εκτός και εάν το ισχύον λογιστικό σύστημα επιβάλλει τη μία εκ των δύο. Σήμερα, έχει επικρατήσει η πρώτη μέθοδος.Προσθήκη νέας απάντησης