Τι είναι Margin call;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Margin call;

Απαντήσεις

Απαίτηση πρόσθετου περιθωρίου. Εάν η αξία της αρχικής ασφάλειας για τις πράξεις αναχρηματοδότησης πέσει, μετά την αποτίμηση, κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες ζητούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία ή μετρητά. Εάν ανατιμηθεί τότε υποχρεούνται να επιστρέψουν στον αντισυμβαλλόμενο περιουσιακά στοιχεία αξίας ίσης με τη διαφορά ή μετρητά.Προσθήκη νέας απάντησης