Τι είναι Management buy-out (MBO);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Management buy-out (MBO);

Απαντήσεις

Απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου από τη διοίκηση της ίδιας της επιχείρησης. Εάν η διοίκηση (management) μιας επιχείρησης κατέχει π.χ το 27% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, MBO είναι η πράξη απόκτησης από αυτή ποσοστού που να υπερβαίνει το 23% ώστε να ελέγξει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Συνήθως, αιτείται η συνδρομή μιας χρηματοδοτικής εταιρίας (venture capital ή private equity fund) που αποκτά ένα τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου και στη συνέχεια το μεταβιβάζει σταδιακά στους managers έναντι των προμηθειών και επιτοκίων που έχουν συμφωνηθεί.Προσθήκη νέας απάντησης