Τι είναι Macro;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Macro;

Απαντήσεις

1) στρατηγική των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνων (hedge funds) που επενδύουν σε νομίσματα, επιτοκιακούς δείκτες, πρώτες ύλες, χρυσό, ομόλογα και τίτλους σταθερού εισοδήματος και βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση των μακροοικονομικών στοιχείων. Τα Macro hedge funds είναι τα παλαιότερα και τα πιο γνωστά από αυτά τα κεφάλαια. Ο όγκος των διαπραγματευόμενων κεφαλαίων τους είναι πολύ υψηλός ενώ εφαρμόζουν μία ευρεία σειρά χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Θεωρούνται σαν πολύ κερδοσκοπικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (high leverage) και χρησιμοποιούν, εκτός των άλλων, και παράγωγα προϊόντα, ιδιαίτερα χρηματοπιστωτικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (financial futures). Στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση των αποδόσεων μέσω της μόχλευσης.

2) στην πληροφορική σημαίνει ένα μικρό λογισμικό (script) που προωθεί μια ομάδα εντολών για να εκτελέσει μία λειτουργία. Χρησιμοποιείται για να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εργασίες.Προσθήκη νέας απάντησης