Τι είναι MAC;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει MAC (Media Access Control and address);

Απαντήσεις

Έλεγχος και διεύθυνση της πρόσβασης στα μέσα επικοινωνίας. Πρόκειται για μια δικτυακή τεχνολογία που παρέχει έλεγχο πρόσβασης (access control) για τους Η/Υ σε ένα δίκτυο IP (Internet Protocol). Στην ασύρματη δικτύωση, το MAC είναι το πρωτόκολλο ραδιοελέγχου στον δικτυακό προσαρμοστή. Λειτουργεί στο κατώτατο υπόστρωμα του Layer 2 του μοντέλου OSI (βλέπε όρο). Το MAC απονέμει ένα αποκλειστικό αριθμό σε κάθε δικτυακό προσαρμοστή IP που ονομάζεται MAC address. Η διεύθυνση αυτή προσφέρει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 48 μπιτς και γράφεται σε μια ακολουθία 12 ψηφίων π.χ ως εξής: 48-3F-0A-91-00-BC.Τα πρώτα έξη ψηφία ταυτοποιούν τον κατασκευαστή ενώ τα τελευταία έξη ψηφία ανταποκρίνονται στον σειριακό αριθμό των μηχανημάτων. Μερικοί παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers) χρησιμοποιούν τη διεύθυνση MAC του οικιακού δρομολογητή (router) για λόγους ασφαλείας. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να αλλάζουν μόνοι τους το δρομολογητή και τη διεύθυνση MAC χωρίς να ειδοποιούν τον παροχέα υπηρεσιών Ίντερνετ.
 Προσθήκη νέας απάντησης