Τι είναι Loss-sharing agreement;


Τι σημαίνει Loss-sharing agreement;

Απαντήσεις

Συμφωνία κατανομής ζημιών. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων ή σε ένα γραφείο συμψηφισμού ή σύστημα διακανονισμού για την κατανομή των ζημιών που προέκυψαν από την αδυναμία ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Oρίζει τους όρους ενεργοποίησης της συμφωνίας και τα ποσοστά κατανομής των ζημιών στους λοιπούς συμμετέχοντες.Προσθήκη νέας απάντησης