Τι είναι Long position;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Long position;

Απαντήσεις

Η ανοικτή θέση την οποία έχει πάρει ένας επενδυτής αγοράζοντας ένα νόμισμα, ένα χρεόγραφο, ένα συμβόλαιο ή ένα εμπόρευμα για επένδυση ή για κερδοσκοπία. Ο επενδυτής εκτιμά ότι θα ανέβει η τιμή του στο μέλλον οπότε θα το πωλήσει (close position) και θα καταγράψει πραγματοποιηθέντα κέρδη. Στην περίπτωση της long position, ο επενδυτής με την αγορά του χρηματοπιστωτικού μέσου αποκτά ιδιοκτησιακό δικαίωμα επ’ αυτού. Αντίθετα, στη short position (βλέπε όρο) το πωλούμενο χρηματοπιστωτικό μέσο δεν ανήκει ακόμα στην κυριότητα του πωλητή.Προσθήκη νέας απάντησης