Τι είναι London Bullion Market;


Τι σημαίνει London Bullion Market;

Απαντήσεις

Αγορά χρυσού και αργύρου του Λονδίνου. Τα μέλη της αγοράς διαπραγματεύονται μεταξύ τους ή με τους πελάτες τους. Όλοι οι κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, φέρονται από τους αντισυμβαλλόμενους. Η αγορά είναι μία Over the Counter (OTC) διότι δεν ανήκει σε μία οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Παρέχει ευελιξία αλλά και εμπιστευτικότητα αφού οι συναλλαγές διεξάγονται μόνο μεταξύ δύο κύριων διαπραγματευτών. Η μονάδα διαπραγμάτευσης είναι και για το χρυσό και τον άργυρο η ουγκιά σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης βάρους troy, δηλαδή η troy ounce. Η μονάδα παράδοσης στο Λονδίνο (Loco London) για το χρυσό είναι η ράβδος χρυσού (gold bar) που πρέπει να έχει μία ελάχιστη καθαρότητα 995 και περιεκτικότητα μεταξύ 350 και 430 καθαρές ουγκιές με το βάρος της ράβδου να εκφράζεται σε πολλαπλάσια των 0,025 της ουγκιάς. Οι ράβδοι συνήθως κλείνουν στις 400 ουγκιές ή 12,5 χιλιόγραμμα. Η μονάδα παράδοσης στο Λονδίνο (Loco London) για τον άργυρο είναι η ράβδος αργύρου (silver bar) που πρέπει να έχει μία ελάχιστη καθαρότητα 999 και βάρος μεταξύ των 750 και 1.100 ουγκιές, αν και γίνονται αποδεκτές ράβδοι μεταξύ 500 και 1.250 ουγκιών. Γενικά, οι ράβδοι αργύρου κλείνουν με βάρος γύρω στις 1.000 ουγκιές. Οι πωλήσεις γίνονται με την κίνηση λογαριασμών που διακρίνονται σε: α) κατανεμόμενοι λογαριασμοί (allocated accounts). Αυτοί οι λογαριασμοί ανοίγονται όταν ο πελάτης ζητά όπως το μέταλλο χωρισθεί φυσικά οπότε απαιτείται ένας λεπτομερής κατάλογος των βαρών και αναλύσεων του μετάλλου. Ο πελάτης έχει πλήρη τίτλο του μετάλλου στο λογαριασμό, με τον διαπραγματευτή να κατέχει αυτόν στο θησαυροφυλάκιό του σαν θεματοφύλακας για λογαριασμό του πελάτη β) μη κατανεμόμενοι λογαριασμοί (unallocated accounts). Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που οι πωληθέντες ράβδοι δεν τοποθετούνται ξεχωριστά και ο πελάτης έχει ένα γενικό τίτλο επί του μετάλλου. Είναι η περισσότερη χρησιμοποιούμενη και φθηνή μέθοδος κατοχής του μετάλλου.
 Προσθήκη νέας απάντησης