Τι είναι Logistics management;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Logistics management;

Απαντήσεις

εφοδιαστική διαχείριση. Ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος της επιχειρηματικής που βοηθά στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και την επίβλεψη της ροής υλικών και πληροφοριών.

♦ Σύμφωνα με ένα ευρύτερο ορισμό που δίνει η Διεθνής Εταιρία Εφοδιαστικής είναι η τέχνη και η επιστήμη της διοίκησης, της τεχνικής μεθοδολογίας και των τεχνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, την απόκτηση, την αποθήκευση και τη διάθεση παραγωγικών πόρων και μέσων που υποστηρίζουν τους στόχους, τη στρατηγική, την τακτική και τον έλεγχο μιας επιχείρησης. Ο όρος logistics αφορά τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν την παραγωγή ενός προϊόντος μέχρι το σημείο της τελικής κατανάλωσης αυτού. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν την αποθήκευση πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, την οργάνωση και τον έλεγχο των αποθεμάτων, τη συσκευασία, αποσυσκευασία, την επικόλληση ετικετών, την προετοιμασία και τη διαχείιση των παραγγελιών, τη φόρτωση και τη διανομή των εμπορευμάτων, τη διαχείριση των επιστροφών, την απογραφή στα διάφορα στάδια αποθήκευσης και διακίνησης, τον ποιοτικό έλεγχο και την υποστήριξη της συνολικής διαδικασίας με πακέτα λογισμικού.

♦ Η ανάπτυξη του logistics απαιτεί επαρκείς οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές υποδομές, αποτελεσματικές τηλεπικοινωνίες, μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, τυποποιημένους εξοπλισμούς, επαρκή εμπορευματικά και διαμετακομιστικά κέντρα και χρήση προηγμένων μεθόδων πληροφορικής.

♦ Στον κλάδο διακρίνονται τρεις ομάδες επιχειρήσεων:
• οι contract logistics providers που παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών δηλαδή απλές ή/και συνδυασμένες μεταφορές και ταχυμεταφορές εμπορευμάτων, ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων ή/και διαμετακομιστικών κέντρων, διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, προετοιμασία και εκτέλεση παραγγελιών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
• οι real estate logistics providers που ενοικιάζουν αποθηκευτικούς χώρους και
• οι public warehousing providers που προσφέρουν μόνο υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων.

♦ Η πλειοψηφία των εταιριών Logistics εδρεύει στο Θριάσιο Πεδίο της Αττικής ή στην περιοχή της Παιανίας, Κορωπί, Μαρκόπουλο και του διεθνούς αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Συμπληρωματικά διατηρούν εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Θήβας, των Οινοφύτων, της Αυλώνας, του Σχηματαρίου και της Κορίνθου.

♦ Ανοδικά κινείται ο ειδικότερος κλάδος της ταχυμεταφοράς (courier). Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, η εγχώρια αγορά την περίοδο 1991-2007 αυξήθηκε κατά μέσο όρο 24,3% ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, δηλαδή πριν την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, εκτιμάται ότι σημειώθηκε αύξηση 7,5%.

♦ Σύμφωνα με έρευνα της Hellastat Α.Ε και συνολικά για όλο τον κλάδο των logistics, ο συνολικός κύκλος εργασιών 274 εταιριών στην Ελλάδα σημείωσε το 2006 αύξηση 8,8%. Σε σχέση με τα άλλα κράτη της ζώνης του ευρώ, η Ελλάδα υστερεί και για το λόγο αυτό αναμένεται μία έκκρηξη των υπηρεσιών μετά το 2011 όταν θα είναι παρελθόν η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

♦ Third Party Logistics, 3PL. Η εφοδιαστική διαχείριση, συνήθως, ασκείται μέσω εξειδικευμένων εταιριών στις οποίες οι πολυεθνικές ή οι μεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών (outsourcing). Στην περίπτωση που μια επιχείρηση αποφασίσει να μην ιδρύσει και οργανώσει δική της υπηρεσία εφοδιαστικής διαχείρισης αλλά να αναθέσει σε τρίτους αυτή τη λειτουργικότητα (3PL), αναφέρονται τα εξής πλεονεκτήματα α) εξοικονόμηση κεφαλαίων που θα διέθετε για τη λειτουργία και διαχείριση αποθηκευτικών κέντρων και μεταφορών β) απασχόληση λιγότερου προσωπικού γ) επίτευξη οικονομιών κλίμακας δ) αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εταιριών logistics ε) εκμετάλλευση της δυνατότητας των εταιριών logistics να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε γεωγραφικές περιοχές ποι οι ίδιες δεν διαθέτουν πρόσβαση ή η πρόσβαση θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή ζ) από την εξοικονόμηση δαπανών μπορούν να επενδύσουν σε νέα προϊόντα και να τα διαθέσουν στην αγορά αφού απελευθερώνονται αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης. Ο κλάδος αυτός υπήρξε από τους ταχέως αναπτυσσόμενους αφού την περίοδο 1998-2007 κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 19,6%. Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 3PL αυτές της αποθήκευσης χωρίς ψύξη αντιπροσωπεύουν το 48,4% και με ψύξη το 11,5% της συνολικής αξίας, οι υπηρεσίες συσκευασίας, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας και ετικετοποίησης το 6,6%, η λογισμική υποστήριξη το 1,2% και οι λοιπές υπηρεσίες το 2%. Συγκριτκά το 2007 έναντι του 2006, το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών 3PL στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 52,72% ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 83,18%.Προσθήκη νέας απάντησης