Τι είναι LOCOM;


Τι σημαίνει Lower of cost or market (LOCOM);

Απαντήσεις

Χαμηλότερο κόστος κτήσης ή εναλλακτικά χαμηλότερη τιμή αγοράς. Kανόνας αποτίμησης που εφαρμόζεται συχνά στην τραπεζική λογιστική, ιδιαίτερα στα χρεόγραφα. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης ή στην τιμή αγοράς εφόσον η τελευταία είναι μικρότερη.Προσθήκη νέας απάντησης