Τι είναι Liquidity trap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Liquidity trap;

Απαντήσεις

Παγίδα ρευστότητας. Το φαινόμενο που δημιουργείται στην αγορά όταν όσο και αν μειωθούν τα επιτόκια θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένα έλλειμμα ρευστότητας. Παρατηρείται συνήθως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και χρηματοπιστωτικής αναταραχής όπως στο κραχ του 1929, στην επιμηκυνθείσα περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης στην Ιαπωνία μετά το 1991 και την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 που προήλθε από την κατάρρευση της ενυπόθηκης στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ και εντάθηκε μετά το Σεπτέμβριο του 2008 καταλήγοντας σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομικής κρίση. Μετά το κραχ του 1929, ο Τζον Μέϊναρντ Κέινες πίστευε ότι η ανεπάρκεια της νομισματικής πολιτικής απαιτούσε τη χρησιμοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής για να δημιουργηθεί ζήτηση όπως η μείωση των φόρων και η κατασκευή δημόσιων έργων. Ο Κέινες εισήγαγε και την έννοια της ζήτησης χρήματος για κερδοσκοπία. Υποστήριζε ότι η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπία έχει αρνητική σχέση με το επιτόκιο. Παγίδα ρευστότητας υπάρχει όταν τα επιτόκια είναι τόσο  χαμηλά ώστε οι αποταμιευτές προτιμούν να διακρατούν τα ρευστά τους διαθέσιμα παρά να δανείζουν με μικρή απόδοση ή όταν αναμένουν ότι σύντομα θα αυξηθούν τα επιτόκια ή οι αποδόσεις των χρεογράφων ώστε να επενδύσουν στο μέλλον με καλύτερους όρους. Ένας άλλος παράγων που δημιουργεί έλλειμμα ρευστότητας και συρρίκνωση των δανείων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών και μεταξύ αυτών και των πελατών τους σε περιόδους χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης οπότε η επεκτατική νομισματική πολιτική αποτυγχάνει να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και απαιτείται η παρέμβαση του κράτους για να εγγυηθεί τις καταθέσεις και το δανεισμό προς τις οικονομικές μονάδες ή να παράσχει ρευστότητα στις τράπεζες με τον όρο ότι τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.Προσθήκη νέας απάντησης